Ψαρουδάκης Γεώργιος

Επίκουρος Καθηγητής
Γραφείο: 
Γραφείο 407
Τηλέφωνο: 
2310 991314
Ώρες συνεργασίας: 
Τρίτη 10:00-12:00
Τομέας: 
Τομέας Εμπορικού και Οικονομικού Δικαίου
Γνωστικό Αντικείμενο: 

Εμπορικό Δίκαιο, ΦΕΚ  253/17-3-2017 τ. Γ΄

Βιογραφικό Σημείωμα: