Προκήρυξη μιας θέσης ΔΕΠ στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή στο γνωστικό αντικείμενο "Εμπορικό Δίκαιο"