Συνεργασίες ΑΠΘ με Διεθνείς Οργανισμούς

Η διεθνής παρουσία του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο εξωτερικό ενισχύεται από το γεγονός ότι μετέχει ως μέλος σε  69  διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, Ενώσεις και Δίκτυα Πανεπιστημίων και σε  16 ενώσεις φοιτητών, που αποσκοπούν στην διεθνή συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας για την προώθηση και ανάπτυξη ακαδημαϊκών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.

1. IAU - International Associations Network  http://www.whed.net/article1.html

2. EUA - European Universities Association  http://www.eua.be

3. Institute of International Education (IIE), https://www.iie.org/

4. EAIE - European Association for International Education http://www.eaie.org

5. ESMU - European Center for Strategic Management of Universities
http://www.hit.ac.il/sites/en/iris/partners/european-partners/esmu

6. α) Balkan Universities Network (BUN) 
      To Πρωτόκολλο: https://www.auth.gr/sites/default/files/Protocol_Balkan.pdf
       Καταστατικό https://www.auth.gr/sites/default/files/STATUTES_Balkan.pdf

     β) Balkan Universities Association (BUA) 2015

       Πρωτόκολλο 2015, http://international-relations.auth.gr/sites/default/files/Signed_Protocol_2015.pdf

7. EMUNI (Euro-Mediterranean University) http://www.emuni.si

8. European University Centre at Peking University http://www.pku-euc.org/

9. EUPRIO - European Universities Information & Relations Office http://www.euprio.eu/

10. Utrecht Network  http://www.utrecht-network.org/

11. European Language Council   http://www.fu-berlin.de/elc/en

12. EAN - European Access Network  http://www.ean-edu.org

13. World Association for the History of Veterinary Medicine   http://wahvm.org/

14. TIME - Top Industrial Managers Europe
http://www.ecp.fr/lang/en/home/International_Relations/International_Development/networks/t_i_m_e___top_industrial_managers_for_europe__

15. TII - Technology Innovation Information   http://www.tii.org

16. ERA-MORE - European Network of Mobility Centers
http://sciencecareers.sciencemag.org/career_magazine/previous_issues/articles/2004_10_15/nodoi.8363200278805387517

17. QUALITY NET FOUNDATION      http://www.qualitynet.gr

18. A.D.E.E. - Association for Dental Education in Europe   www.adee.org

19. C.I.P.A. - International Committee on Monument Documantation   http://cipa.icomos.org

20. E.E.G.E.C.S. - Network on European Education in Geodetic Engineering, Cartography and Surveying

http://tuningacademy.org/eegecs-geodetic-engineering-cartography-surveying-2004- 2005/?lang=en

21. CESAER - Conference of European Schools for advanced Engineering, Education and Research
http://www.cesaer.org

22. SEFI - Societe Europeene pour la Formation des Ingenieurs (European Society for Engineering Education)
http://www.sefi.be

23. Network of excellence. New Global Migration Flows and European Institutional Response
https://www.hsuniversityprograms.org/centers-of-excellence-network/

24. E.C.P.R. - ESU European Consortium for Political Research- European Summer University
http://www.essex.ac.uk/ECPR/events/summerschools/ESU_report.aspx

25. ELIA - Ευρωπαϊκή Ένωση Ινστιτούτων Τέχνης (European League of Institutes of the Arts)
http://www.elia-artschools.org

26. TREE - Teaching and Research in Engineering in Europe
http://www.seii.org/seii/documents_seii/archives/colloques/TREE-Maffioli.pdf

27. RMEI - Reseau Mediterraneen Des Ecoles D' Ingenieurs
http://www.rmei.info/index.php/en/

28. ATHENS Network http://db.intersek.ntnu.no/athens/main

29. European Language Council/ Conseil Europen pour les Langues (ELC/CEL) http://www.celelc.org

30. Agence Universitaire de la Francophonie (AUF)    http://www.auf.org

31. International Geothermal Center,   http://www.geothermie-zentrum.de

32. TETHYS Euro-Mediterranean Universities Consortium,  http://tethys.univ-amu.fr/fr

33. RURSE (Regional Unit for integrated risk and security Management for South East Europe) 

http://www.gmes-bg.org/rurse/index_en.php

34. CHERNE Network (Cooperation for Higher Education on Radiological & Nuclear Engineering) http://www.upv.es/cherne/

35. Paul Ehrlich MedChem Euro-Phd Network   www.pehrlichmedchem.eu  

36. SEENET – MTP (Southeastern European Network in Mathematical and Theoretical Physics)  http://www.seenet-mtp.info

37. Pontignano Sustainability Institute – Siena Sustainability Network (NeSS)  www.unisi.it/nesso

38. UNITOWN (UNIVERSITY TOWN NETWORK), University of Ferrara  Italy   http://www.unife.it/international/networks/unitown-1/unitown

39. University Consortium Africa and Mediterranean  http://www.cuam.eu/

40. BSUN - Black Sea Universities Network  http://www.bsun.org/

41. COST - European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research www.cost.eu/

          α) MPNS COST Action,  www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1106

          β) ESSEM COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/essem/ES1205

          γ) MPNS COST Action, www.cost.eu/COST_Actions/mpns/MP1305

42.  EUNIS - European University Information Systems Organization, www.eunis.org/

43.  EJTA - European Journalism Training Association, www.ejta.eu

44. ENEN - EUROPEAN NUCLEAR EDUCATION NETWORK, www.enen-assoc.org/

45. ECTN - Ευρωπαικό Θεματικό Δίκτυο Χημείας, http://ectn-assoc.cpe.fr/

46. Magna Charta Observatory, www.magna-charta.org

47. European University Foundation - Campus Europae, www.campuseuropae.org

48. ASECU - Association of Economic Universities of South and Eastern Europe and the Black Sea Region, www.asecu.gr/index.html

49. Student Chapter of the Society of Economic Geologists στο ΑΠΘ, www.segweb.org/SEG/_Students/Student_Chapters.aspx

www.segweb.org/pdf/students/student-chapters/aristotle-university-of-thessaloniki-auth/Annual-Report.pdf

 50. EAEVE - European Association of the Establishments for Veterinary Education, www.eaeve.org/about-eaeve/mission-and-objectives.html

 51. EUGENE - EUropean and Global ENgineering Education, http://www.eugene.unifi.it/

 52. ICLARS, www.iclars.org/

 53. Society for the Law of the Eastern Churches, www.univie.ac.at/recht-religion/grok/en/profil.html

 54. Consociatio Internationalis Studio luris Canonici Promovento, www.consociatio.org/

 55. IUFRO - International Union of Forest Research Organization, http://www.iufro.org/

 56. EUFORGEN - European Forest Genetic Resources Network, http://www.euforgen.org/

 57. IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions, www.ifla.org

 58. LIBER - Association of European Research Libraries, https://www.tuc.gr/2473.html

 59. AESOP - Association of European Schools of Planning, 

http://www.aesop-youngacademics.net/

60. ALERT - Geomaterials (Alliance in Europe for Education Research and Technology), http://alertgeomaterials.eu/

61. AECEF - Association of European Civil Engineering Faculties, http://kps.fsv.cvut.cz/aecef/

62. Water Footprint Network, http://waterfootprint.org/en/about-us/

63. Ελληνικό Εθνικό Δίκτυο SDSN-Greece, www.unsdsn.gr   

Γραμματεία: http://unsdsn.org/about-us/sdsn-association

64. Black Sea & Eastern Mediterranean Academic Network – BSEMAN https://www.auth.gr/news/press/25531

 65. Scholars’ at Risk Network, https://www.scholarsatrisk.org/

 66. World Tourism Organization (UNWTO), http://www2.unwto.org/

 67. The Silk and The Road Universities Network, http://www.sun- silkroadia.org/eng/main/main.php

68. Giovani nel Mondo, http://www.giovaninelmondo.org/

69. CMU - Community of Mediterranean Universities http://www.cmungo.org

70. European School of sustainability Science and Research (ESSSR) https://esssr.eu/

71. Cercles: European Confederation of Language Centres in Higher Education, http://cercles.org

 

Ενώσεις φοιτητών

 1. A.I.E.S.E.C. - Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales
  http://www.aiesec.org
 2. IAESTE - The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience
  http://www.iaeste.org
 3. B.E.S.T. - Board of European Students of Technology
  http://www.best.eu.org
 4. HelMSIC - Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων & Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής
  http://www.helmsic.gr
 5. AEGEE- European Students Forum
  http://www.aegee.org  
 6. ACM,  http://tosn.acm.org/
 7. ELSA,  http://elsa.org/about/elsa-network/
 8.  ESN,  www.auth.esngreece.gr
 9. IEEE, www.ieee.org/index.html
 10. P.A.N.D.O.R.A, http://pandorafms.com/Producto/network-monitoring/en
 11. ΟΔΑK, http://odak.web.auth.gr/
 12. LEGIS - Legal Aspects of Information Society, http://ftacademy.org/sites/ftacademy.org/files/materials/fta-m6-legal_aspects.pdf
 13. COMVOS, http://www.comvos-uni.gr
 14. GnM Association - International Careers Festival - http://www.internationalcareersfestival.org/static/1/about-us/giovani-nel-mondo
 15.  IVSA, International Veterinary Students' Association, http://www.ivsagreece.org
 16.  SDSN Youth, http://unsdsn.org/get-involved/youth