Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Στη Νομική Σχολή του Α.Π.Θ. κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 λειτουργούν τα παρακάτω Διιδρυματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ), τα οποία έχουν εγκριθεί από τη Σύγκλητο του Α.Π.Θ. και τελούν υπό την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σύμφωνα με τον ν. 4485/2017:

  1. ΔΔΠΜΣ «Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Κοινωνικό Δίκαιο» - Jean Monnet. Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Τουλούζης της Γαλλίας (Université Toulouse & Cqpitole). Πληροφορίες και στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.
  1. ΔΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Διακρατικό Κοινό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας της Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) με ειδικεύσεις:

α. «Ποινικό Δίκαιο των Εξαρτήσεων»

β. «Νομική και Θεραπευτική Διαχείριση των Εξαρτήσεων».