Απόφαση του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών για το θέμα των σχεδίων των νέων Κωδίκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας

Απόφαση του Τομέα Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών
της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για το θέμα των σχεδίων των νέων Κωδίκων ΠΔ και ΠοινΔ

 

Ο Τομέας Ποινικών και Εγκληματολογικών Επιστημών της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης συζήτησε το θέμα των σχεδίων των νέων κωδίκων Ποινικού Δικαίου και Ποινικής Δικονομίας, τα οποία δόθηκαν προσφάτως σε δημόσια διαβούλευση από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, και αποφάσισε ομόφωνα τα εξής:

  1. Θεωρεί ότι τα δύο αυτά σχέδια νομοθετημάτων, που ανήκουν στα πιο βασικά κάθε έννομης τάξης, θα πρέπει να τύχουν ενός σοβαρού και εμπεριστατωμένου διαλόγου στο πλαίσιο της επιστημονικής κοινότητας, πριν οδηγηθούν προς ψήφιση στη Βουλή με τη διαδικασία των κωδίκων. Και αυτό προκειμένου να αποφευχθούν λάθη που θα οδηγήσουν αναπόφευκτα σε άμεσες αναθεωρήσεις και τροποποιήσεις, οι οποίες όχι μόνο θα αναιρέσουν την απολύτως αναγκαία συνοχή και την μακρόπνοη προοπτική ισχύος που πρέπει να έχουν τέτοια νομοθετήματα, αλλά θα ευνοήσουν πιθανώς και εκκρεμείς ποινικές υποθέσεις, λόγω εφαρμογής του επιεικέστερου νόμου, γεγονός που επίσης θα κλονίσει την εμπιστοσύνη στην έννομη τάξη και την ποινική λειτουργία.
  2. Επισημαίνει ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει σοβαρή επιστημονική συζήτηση πάνω σε σχέδια νομοθετημάτων που αριθμούν πάνω από 1000 άρθρα σε χρονικό διάστημα 15 ημερών και χωρίς την ύπαρξη της Αιτιολογικής Έκθεσης που τα συνοδεύει.
  3. Προτείνει να υπάρξει ένα ικανό χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο των 3 μηνών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ενδελεχής μελέτη των σχεδίων. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος, εφόσον δοθεί, ο Τομέας επιφυλάσσεται να προβεί σε ανακοίνωση αναλυτικότερων θέσεων ως προς τις επιμέρους ρυθμίσεις των σχεδίων.

 

Θεσσαλονίκη, 20 Μαρτίου 2019