Ερευνητικά Προγράμματα

  1. Λαϊκιστικός συνταγματισμός, (ΕΛΙΔΕΚ)
  2. IA CHILD Δικονομικές εγγυήσεις για ανήλικους ύποπτους ή κατηγορούμενους - Βελτιώνοντας την Εφαρμογή του Δικαιώματος σε Ατομική Αξιολόγηση
  3. Διεθνές ερευνητικό πρόγραμμα "Risk sharing in the euro area", διάρκεια προγράμματος: 2018-2022
  4. JUD-IT: Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις και ηλεκτρονικά δεδομένα στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Διασφάλιση της αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης διάρκεια προγράμματος: Σεπτέμβριος 2017 έως Αύγουστος 2019
  5. Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα: ένα συνεκτικό σχέδιο για την αντιμετώπισή τους.  Αριστεία
  6. Κέντρο Αριστείας για το κυβερνοέγκλημα με σκοπό την εκπαίδευση, έρευνα και επιμόρφωση στην Ελλάδα.  Αριστεία
  7. Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή και προστασία του εμβρύου in vitro.  Αριστεία
  8. Κέντρο Αριστείας Jean Monnet "Ευρωπαϊκός Συνταγματισμός και Θρησκεία" Αριστεία
  9. Νομικά ζητήματα ανάπτυξης, διάθεσης και χρήσης εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile applications)
  10. Νομικά ζητήματα από τη συλλογή και επεξεργασία Μεγαδεδομένων Υγείας (Big Health Data) υπό το πρίσμα του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 679/2016 (Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων)