ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

 

Τα Τμήματα Νομικής των Νομικών Σχολών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνουν και λειτουργούν Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» (ΦΕΚ ίδρυσης ΔΠΜΣ: 4198/τ.Β΄/25-9-2018, ΦΕΚ έγκρισης Κανονισμού 1823/τ.Β΄/23-5-2019) που οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) με τον ίδιο τίτλο. Επισπεύδον Τμήμα είναι το Τμήμα Νομικής του ΑΠΘ.

Επισυνάπτεται η προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ με τίτλο «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο» για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών

Οι αιτήσεις με τα συνημμένα δικαιολογητικά των υποψηφίων για φοίτηση στο πρόγραμμα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 27 Μαΐου έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

 

Τρόποι υποβολής των δικαιολογητικών

α. Αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου στη θυρίδα της Γραμματείας του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ κατά την περίοδο υποβολής των αιτήσεων (27/5/2019 έως 28/6/2019) και κατά τις ώρες 11:30-13:00.  

β. Με ταχυδρομική αποστολή στη διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Νομικής, Γραμματεία Τμήματος Νομικής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: [Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Οικονομικό Ποινικό Δίκαιο»]. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών θα πρέπει να βεβαιώνεται το γνήσιο της υπογραφής του/της υποψήφιου/ας από Δημόσια Αρχή.