Ανακοινώσεις Κοσμητείας

Ανακήρυξη υποψηφιοτήτων για την εκλογή εκπροσώπου-με τον αναπληρωτή του-των μελών του Εργαστηριιακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) στην Κοσμητεία της Νομικής Σχολής

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στη Γενική Συνέλευση της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

Ορισμός Εφορευτικής Επιτροπής για την εκλογή εκπροσώπου -με τον αναπληρωτή του- των μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) στην Κοσμητεία της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ, ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ, ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΕΚΛΟΓΕΩΝ ΚΑΙ ΩΡΑΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Κοσμήτορα της Νομικής Σχολής στις εκλογές της 3ης Οκτωβρίου 2017, αφού έλαβε υπόψη:

α) το άρθρο 5 παράγραφος 1 της ΥΑ 153348/Ζ1/15.09.2017 (ΦΕΚ Β’ 3255), και

β) τον εκλογικό κατάλογο που απέστειλε η Γενική Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών με την υπ’ αρ. πρωτ. 2087/26.09.2017

ορίζει τα παρακάτω:

α) ένα (1) εκλογικό τμήμα για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,

β) την Αίθουσα Συνεδριάσεων (#319, 3ο όροφος) της Νομικής Σχολής ως κατάστημα ψηφοφορίας,

Σχετικά με τη δημοσίευση θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών της Νομικής ΑΠΘ σε τρίτες ιστοσελίδες ΠΡΟΣΟΧΗ!

Σχετικά με τη δημοσίευση θέσεων Πρακτικής Άσκησης φοιτητών της Νομικής ΑΠΘ σε τρίτες ιστοσελίδες
ΠΡΟΣΟΧΗ!

 

Σελίδες