Standing Committees of the Faculty of Law

STANDING COMMITTEES OF THE FACULTY

RECOMPOSITION 9-3-2018

 

 1. THE COMMITTEE ON FINANCE

 • E. Tziva - President
 • C. Vlahos
 • A. Zachariadis
 • B. Karakostanoglou
 • D. Lentzis
 • A. Sawaidou
 • A. Tassikas
 • A. Papazi
 • E. Giakoumelou

2. THE COMMITTEE ON UNDERGRADUATE STUDIES AND STUDY GUIDE

 • E. Sachpekidou - President
 • K. Gogos
 • I. Iglezakis
 • A. Kotzampasi
 • Th. Papakyriakou
 • S. Psychomanis
 • D. Manou
 • M. Stefou

3. THE COMMITTEE ON POSTGRADUATE STUDIES (until 31.8.2019)

 • Kaiafa - Gbandi Maria (President) (during her absence she is replaced by Professor K. Stamatis).
 • Stamatis Constantinos (Member)
 • Bitzilekis Nikolaos (Member)
 • Papadopoulou Anthoula (Member)
 • Kotzampasi Athina (Member)
 • Papadopoulou Triantafyllia (Member)
 • Glavinis Panagiotis (Member)
 • Tournas D. (Member)

4. THE COMMITTEE ON SCIENTIFIC EVENTS AND CONNECTION WITH JUDICIAL ACTS

 • E. Vassilakakis - President
 • A. Valtoudis
 • A. Despotidou
 • Th. Papakyriakou
 • K. Papakonstantinou
 • M. Pikramenos
 • A. Takis
 • K. Fountedaki
 • S. Psychomanis
 • E. Topalidou

5. THE COMMITTEE ON LIBRARY, HISTORICAL FILE AND ELECTRONIC PUBLICATIONS

 • Ch. Deliyianni-Dimitrakou - President
 • I. Stefanidis
 • R. Giovannopoulos
 • M. Kaiafa-Gbandi (responsible for the electronic version)
 • G. Karavokyris
 • T. Kosmides
 • C. Papageorgiou
 • K. Chatzikostas
 • E. Giannitsiou

6. THE RESEARCH PROMOTION COMMITTEE

 • Tz. Prevedourou - President
 • C. Vlahos
 • I. Iglezakis
 • G. Nouskalis
 • T. Kosmides
 • D. Lentzis
 • A. Bechlivanis
 • G. Psaroudakis
 • E. Samaridou

7. THE LIFELONG LEARNING COMMITTEE

 • L. Papadopoulou - President
 • A. Gizari-Xanthopoulou
 • E. Zervogianni
 • A. Bechlivanis
 • K. Papakonstantinou
 • M. Sarigiannidis
 • A. Tsaoussi
 • G. Psaroudakis
 • E. Samaridou

8. THE SOCIAL POLICY COMMITTEE

 • A. Stergiou - President
 • M. Archimandritou
 • P. Glavinis
 • D. Papadatou
 • A. Papadopoulou
 • P. Papadrosou - Archaniotaki
 • N. Tellis
 • Effr. Gkoutziamani

9. THE EVALUATION COMMITTEE

 • P. Glavinis - President
 • R. Giovannopoulos
 • V. Kourtis
 • G. Nouskalis
 • K. Papakonstantinou
 • D. Sideris
 • D. Manou
 • E. Kostopoulou
 • M. Stefou

10. THE FACULTY BUILDING COMMITTEE

 • E. Tziva - President
 • A.-M. Konsta
 • M. Sarigiannidis
 • S. Tzortzakaki - Tzaridou
 • K. Chatzikostas
 • A. Sidiropoulos