Προπτυχιακά Μαθήματα 2020-2021

Κωδικός Τίτλος Διδάσκοντες ECTS
ER 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ELE34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Kosmides Timoleon 5.00
ELE37 INTERNATIONAL TRADE LAW Glavinis Panagiotis 5.00
ELE39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Vlahos Constantinos 5.00
ELE45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Vlahos Constantinos 5.00
ELE70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Archimandritou Maria 5.00
ELE71 INTERNATIONAL AND EUROPEAN SOCIAL LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ELE72 HISTORY OF LEGAL PHILOSOPHY Takis Andreas 5.00
ELE73 COMPARATIVE ECCLESIASTICAL LAW Papageorgiou Constantinos, Kyriazopoulos Kyriakos 5.00
ELE74 EUROPEAN HUMAN RIGHTS LAW - JEAN MONNET Papadopoulou Triantafyllia Lina 5.00
ELE75 EU-STRAFRECHT Papakyriakou Theodoros 5.00
ELE76 INTERNET RECHT Iglezakis Ioannis 5.00
ELE77 DIGESTEN EXEGESE DES ROEMISCHEN PRIVATRECHTS Papakonstaninou Kalliopi 5.00
ELE78 RHETORIQUE JURIDIQUE DE L' ANTIQUITE` Vlahos Constantinos 5.00
ELE79 DROIT EUROPEEN ET COMPARE` DE LA NON DISCRIMINATION Konsta Anna-Maria 5.00
ELE80 HISTOIRE DE LA PHILOSOPHIE MODERNE DU DROIT Stamatis Constantinos 5.00
ER011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Vlahos Constantinos 6.00
ER 013 INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW / INTRODUCTION TO COMPARATIVE LAW Konsta Anna-Maria 5.00
ER 080 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Archimandritou Maria 5.00
ER 138 HISTOIRE DU DROIT GREC ET ROMAIN Vlahos Constantinos 6.00
ER011 HISTORY OF GREEK AND ROMAN LAW Vlahos Constantinos 6.00
ER018 ECCLESIASTICAL LAW Papageorgiou Constantinos, Kyriazopoulos Kyriakos 5.00
ER021 DROIT DE LA SECURITE SOCIALE Stergiou Angelos 5.00
ER027 EUROPEAN COMPANY LAW Giovannopoulos Rigas 5.00
ER028 SUBSTANTIVE PENAL LAW Nouskalis Georgios 5.00
ER031 EUROPAISCHE HANDELSRECHT Psaroudakis Georgios 5.00
ER164 DIPLOMATIC HISTORY Stefanidis Ioannis 5.00
ER165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Sarigiannidis Miltiadis, Pergantis Vassilis 5.00
ER169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Papakonstaninou Kalliopi 5.00
ER174 INTERNATIONAL MIGRATION, REFUGEE AND ASYLUM LAW Pergantis Vassilis , Sarigiannidis Miltiadis 5.00
ER178 THEORY OF THE STATE Chryssogonos Konstantinos 5.00
ER027 EUROPEAN COMPANY LAW Giovannopoulos Rigas 5.00
ER028 SUBSTANTIVE PENAL LAW Nouskalis Georgios 5.00
ER031 EUROPAISCHE HANDELSRECHT Psaroudakis Georgios 5.00
ER164 DIPLOMATIC HISTORY Stefanidis Ioannis 5.00
ER165 INTERNATIONAL LAW OF THE SEA Sarigiannidis Miltiadis, Pergantis Vassilis 5.00
ER169 INSTITUTIONS OF ANCIENT GREEK LAW Papakonstaninou Kalliopi 5.00
ΓΠ3 ΠΟΛΙΤΕΙΟΛΟΓΙΑ Chryssogonos Konstantinos 4.00
ΕLE35 EUROPEAN CONSTITUTIONAL LAW-JEAN MONNET Papadopoulou Triantafyllia Lina 5.00
ΕR012 INTERNATIONAL RELATIONS / INTERNATIONAL RELATIONS Sarigiannidis Miltiadis 5.00
ΕR017 MARITIME LAW Psaroudakis Georgios 5.00
ΕR029 THE LAW OF THE EUROPEAN UNION Ktenidis Joseph 5.00
ΕR032 EINFUHRUNG IN DAS GRIECHISCHE STRAFRECHT (Abhangig Von Der Studentenzahl) Chatzikostas Konstantinos 6.00
ΕR052 PRIVATE INTERNATIONAL LAW Kourtis Vassilios, Vassilakakis Evangelos 5.00
ELE34 EUROPEAN LAW OF CONTRACTS Kosmides Timoleon 5.00
ΕΛΕ36 EU-INTERNATIONAL RELATIONS LAW Ktenidis Joseph 5.00
ELE37 INTERNATIONAL TRADE LAW Glavinis Panagiotis 5.00
ELE39 LEGAL RHETORICS IN ANTIQUITY Vlahos Constantinos 5.00
ELE45 ANTHROPOLOGIE DU DROIT Vlahos Constantinos 5.00
ELE70 CRIME IN CULTURAL PERSPECTIVE Archimandritou Maria 5.00

Pages